Dejour 040 775 5275

Integritetspolicy

Uppdaterad 24.11.2022

Registeransvarig

Oy Botniatek Ab (se kontaktuppgifter)

Registrets ändamål och innehåll

Personuppgifterna som finns i registret kan användas för försäljning, fakturering samt leverans. Registret kan innehålla följande information: namn, FO-nummer, faktureringsadress, leveransadress, telefonnummer och e-postadress.

Överföringar av personuppgifter

Uppgifter från registret kan överföras till ombud, domstolar, myndigheter och till indrivningsbyråer, samt till andra partners enligt den registrerades instruktioner. Botniatek överlåter inga uppgifter utanför EU eller EES.

Källor och tilläggsinformation

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20181050

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-protection/data-protection-gdpr/index_sv.htm

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20151085